Presentation: Shell's journey to Advanced Analytics